Thứ Hai, 18/01/2021

Buổi sáng

Hội ý đầu tuần

Buổi chiều

Kiểm tra nề nếp chuyên môn

Thứ Ba, 19/01/2021

Buổi sáng

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Buổi chiều

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Tư, 20/01/2021

Buổi sáng

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Buổi chiều

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Năm, 21/01/2021

Buổi sáng

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Buổi chiều

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Sáu, 22/01/2021

Buổi sáng

Xây dựng môi trường “góc sáng tạo cho trẻ”

Buổi chiều

Xây duwnjh môi trường xanh - sạch - sáng