Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Kế hoạch tuần

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 1/2019