Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

van-ban-dieu-hanh-cua-nganh

Cập nhật lúc : 15:29 25/01/2019  

Công văn tiếp tục sử dụng phần mềm dinh dưỡng phục vụ công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở GDMN.

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Số:33 /PGD&Đ

                V/v tiếp tục sử dụng phần mềm dinh dưỡng phục vụ

công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở GDMN.

Hương Thủy, ngày 23 tháng 01 năm 2019

                 

Kính gửi:

             - Hiệu trưởng các trường mầm non;

           - Chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thị xã.


            Thực hiện công văn số 161/SGDĐT-GDMN ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục sử dụng phần mềm dinh dưỡng phục vụ công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở GDMN. Phòng GD&ĐT thông báo đến các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn nghiên cứu và có giải pháp đầu tư sử dụng công nghệ nhằm phục vụ tốt công tác bán trú ở nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở các cơ sở GDMN trong giai đoạn mới.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT;

- Website;

- Lưu VT, MN.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Ngô Thị Ái Hương

Số lượt xem : 216

Các tin khác