Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

van-ban-dieu-hanh-cua-nganh

Cập nhật lúc : 08:49 12/11/2018  

LỊCH KỈ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Số: 1412  /UBND

Về việc kỷ niệm Ngày nhà giáo

 ViệtNam20/11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hương Thủy, ngày   06  tháng 11 năm 2018

           

                 Kính gửi:

                             - Phòng GD&ĐT thị xã;

                             - UBND các xã, phường trên địa bàn;

                             - Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS và THCS.

Căn cứ Quyết định số 167-HĐBT, ngày 28 tháng 9 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ về thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo ViệtNam”. Nhằm tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm Ngày nhà giáo ViệtNam20/11, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các phường, xã

- Các phường, xã quan tâm chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, phụ huynh trên địa bàn truyền thống “tôn sư trọng đạo” là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc.

- Quan tâm động viên về tinh thần, vật chất đối với cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn và các cơ sở mầm non Tư thục; chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018) với quy mô phù hợp.

2. Đối với Phòng GD&ĐT

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm Ngày nhà giáo ViệtNam20/11.

- Lãnh đạo Thị xã sẽ thăm, chúc mừng và tặng hoa cho 46 trường MN, TH, TH&THCS, THCS và cơ quan Phòng GD&ĐT nhân ngày 20/11, do đó giao trách nhiệm cho Phòng GD&ĐT tổng hợp lịch tổ chức của các đơn vị, chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng của Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã và lập dự toán kinh phí, hợp đồng vận chuyển hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã đến các trường học trên địa bàn thị xã. Kinh phí từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2018.

3. Đối với các đơn vị trường học

- Các trường học báo cáo với Phòng GD&ĐT, UBND các xã, phường về kế hoạch tổ chức của trường với quy mô phù hợp để tổ chức chu đáo, trang trọng, giàu tính nhân văn Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

- Thực hiện tốt đợt thi đua Dạy tốt- Học tốt, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018) một cách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt chú trọng phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, phấn đấu nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức tuyên dương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ đầu tháng 11/2018, các trường treo băng rôn, khẩu hiệu Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời khuyến khích học sinh nếu có tổ chức chúc mừng thầy cô thì tổ chức tại trường một cách văn hóa, thể hiện tính tôn sư trọng đạo. Không tổ chức theo nhóm, lớp đến nhà thầy, cô chúc mừng để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên đường.

- Thời gian tổ chức gặp mặt kỷ niệm sắp xếp chọn 1 trong 4 buổi của 2 ngày 19 và 20/11/2018 (gửi lịch về phòng GD&ĐT trước ngày 09/11/2018 để tổng hợp).

- Các đơn vị có kế hoạch tổ chức dạy bù chương trình để đảm bảo kế hoạch dạy học năm học 2018-2019.

UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, UBND các xã, phường và các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Thường trực Thị ủy;

- TTHĐND thị xã;

- Chủ tịch UBND thị xã;

- Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã;

- Phòng GD&ĐT;

- Đảng ủy, UBND các xã, phường;

- Các trường MN, TH, TH&THCS và THCS;

- Các cơ sở MN Tư thục;

- VP: LĐ&CVPT;

  - Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã kí)

 

 

Đỗ Xuân Giao

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 176

Các tin khác