Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

van-ban-dieu-hanh-cua-nganh

Cập nhật lúc : 15:27 25/01/2019  

Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi – Năm 2019

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

HỘI CTĐ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 07 /CTĐ-PGD&ĐT

 

V/v triển khai phong trào “Tết vì người nghèo

và nạn nhân chất độc da cam”

Xuân Kỷ Hợi – Năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

      Hương Thủy, ngày 25  tháng 12  năm 2018

                                                                  Kính gửi:  

- Các Chi hội Chữ thập đỏ trực thuộc;

- Hiệu trưởng các trường mầm non.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy về việc triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong dịp Tết Kỷ Hợi - năm 2019, Hội Chữ thập đỏ phòng GD&ĐT Hương Thủy đề nghị Chi hội Chữ thập đỏ, hiệu trưởng các trường mầm non triển khai một số nội dung sau:

1. Hình thức vận động:

 Các Chi hội căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị để triển khai vận động học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và các cá nhân, tổ chức tham gia phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019.

2. Đối tượng giúp đỡ: Các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Số lượng quà:

- Phấn đấu mỗi chi hội vận động ít nhất cho 10 trường hợp (10 suất quà).

- Phấn đấu mỗi xuất quà có giá trị từ 250.000đ – 300.000đ.

- Quà tặng có thể bằng tiền mặt, bằng hiện vật quy ra tiền như chăn, màn, áo quần, gạo, thực phẩm, .... dùng cho ngày Tết.

(Riêng các trường mầm non căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của trường để triển khai phù hợp).

4. Thời gian vận động: Bắt đầu từ 26/12/2018 đến 28/01/2018

Đề nghị các chi hội báo cáo với cấp ủy, hiệu trưởng, phối hợp các tổ chức để triển khai thực hiện. Sau khi triển khai phong trào và trao quà cho học sinh, báo cáo kết quả thực hiện về Hội Chữ thập đỏ Phòng GD&ĐT qua email: thoalevan@gmail.com trước ngày 28/01/2019 để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lãnh đạo PGD&ĐT ;

-  Hội CTĐ TX Hương Thủy (báo cáo);

-  Website Ngành;

- Lưu: VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Minh Quang

Số lượt xem : 160

Các tin khác