Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 14:46 25/01/2019  

KẾ HOẠCH HỘI THI SÁNG TÁC LÀN ĐIỆU DÂN CA NH 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

 

Số:         /KH – MNTT 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Thủy Thanh, ngày  8 tháng  11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Hội thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa  phương” với chủ đề An toàn giao cấp trường Trường NM Thủy Thanh 2 năm học 2018- 2019.

Thực hiện Kế hoạch số: 433 /KH-PGDĐT ngày 6 tháng 11 năm 2018 về việc  cuộc thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa  phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non cấp thị xã năm học 2018- 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-MNTT2 ngày 26 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch tổ chức ngày lễ, ngày hội trong trường mầm non năm học 2018-2019 của trường mầm non Thủy Thanh 2;

Trường MN Thủy Thanh 2 xây dựng kế hoạch hội thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa  phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non cấp trường năm học 2018- 2019 như sau:

 I. Mục đích và yêu cầu: 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện mang tính đặc trưng vùng miền, góp phần phát huy giá trị văn hóa địa phương, văn hóa truyền thống của dân tộc;

- Khơi dậy niềm yêu âm nhạc, các làn điệu dân ca của quê hương, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

II. Đối tượng, nội dung hình thức và thời gian tổ chức:

1. Thời gian: Từ ngày 7/11 đến 25/11/2018

1. Đối tượng dự thi: Giáo viên trường mầm non Thủy Thanh 2

2. Nội dung:

- Các bài hát khi sáng tác phải theo làn điệu dân ca địa phương (có thể là dân ca 3 miền Bắc- Trung –Nam)

 - Các bài hát Ca ngợi về các  bài học giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ mầm non.

3. Số lượng và thể loại:

Mỗi  Lớp tham gia dự thi tối thiểu 02 thể loại dân ca, mỗi thể loại không quá 2 sản phẩm.

4. Hình thức:

-Các lớp tự sáng tác mỗi lớp 2 bài hát và nộp lên BGH và BGH chấm bài và bài nào hay có hiệu quả cao nhà trường sẽ chon và gủi về PGD tham gia cấp thị xã.

5. Cơ cấu giải thưởng:

+ Giải nhất

+ Giải nhì

+ Giải ba

+ Khuyến khích

III. Tổ chức thực hiện

* Phân công nhiệm vụ:

- Chỉ đạo chung:

+ Đ/c: Phạm Trần Lệ Mỹ- Hiệu trưởng

- Phụ trách chung và xây dựng chương trình hội thi:

+ Đ/c:Phùng Thị Hoài Tâm- P. hiệu trưởng

        - Các lớp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “hội thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa  phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non cấp trường của trường MN Thủy Thanh 2năm học 2018- 2019.

.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG                                         

- BGH;

- Các tổ CM;

- Lưu VT.                                                                                                    

                                                                               

                                                                                                                                                                                                            Phùng Thị Hoài Tâm

Số lượt xem : 174

Các tin khác