Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 14:37 25/01/2019  

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT TX HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số        / KH-MNTT2.

 Hương Thủy, ngày 28  tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018-2019

 
   

Căn cứ công văn số 315/PGD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc  mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 384 /KH-PGD&ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-MNTT2 ngày 24 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Thủy Thanh 2;

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Trường MN Thủy Thanh 2 tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non  năm học 2018 - 2019, kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên mầm non trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tại đơn vị.

- Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN.

- Cách giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và cha mẹ của trẻ tại đợn vị.

- Hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động GDMN dựa vào cộng đồng và vận động được vào thực tiễn tổ chức các HĐGD trẻ ở trường mầm non.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TẬP HUẤN

1. Nội dung:

a. Phần Lý thuyết:

-Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt mỗi ngày và tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học cho trẻ trong chương trình GDMN theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

- Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN.

- Cách giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và cha mẹ của trẻ tại đợn vị.

- Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động GDMN dựa vào cộng đồng và vận động được vào thực tiễn tổ chức các HĐGD trẻ ở trường mầm non.

b. Phần thực hành:

- Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.

+ 1 hoạt động chơi ngoài trời (MG)

+ 1 hoạt động Chơi, hoạt động ở các góc (MG)

+ 1 hoạt động  PTNT:KPKH- Đề tài: Tìm hiểu, khám phá về lá cây (MG)

+ 1 hoạt động  PTNT: Nhận biết màu vàng, màu đỏ

2. Thành phần: + Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên.

3. Thời gian:

- Lý thuyết  01 ngày : ngày 27/10/2018. Đúng 7h30 tại Phòng hội đồng trường MN Thủy Thanh 2.

- Thực hành Từ ngày 29- 31/10/2018.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

STT

Công việc

Người thực hiện

Chức vụ

Nội dung tập huấn

1

Chỉ đạo chung và xây dựng kế hoạch tập huấn

- Đ/c: Phạm Trần Lệ Mỹ

Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

2

- Phụ trách và tập huấn Phần lý thuyết

- Đ/c:Phùng Thị Hoài Tâm

 

 

P.Hiếu trưởng

- Tập huấn chuyên môn giáo dục mầm non.

- Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN.

- Đ/c:Phùng Thị Hoài Tâm

 

 

 

P.Hiếu trưởng

 

- Cách giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và cha mẹ của trẻ tại đợn vị.

- Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động GDMN dựa vào cộng đồng và vận động được vào thực tiễn tổ chức các HĐGD trẻ ở trường mầm non.

3

 

- Phụ trách và tập huấn phần thực hành

- Đ/C: Nguyễn Bích Ngọc

Giáo viên

Tiết PTNT:KPKH- Đề tài: Tìm hiểu, khám phá về lá cây (MG Lớn)

- Đ/C: Trần Thị Quýt

Giáo viên

Tiết chơi ngoài trời (MG Bé)

- Đ/C: Trần Thị Trâm

Giáo viên

Tiết Chơi, hoạt động ở các góc (MG)

- Đ/C: Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Tiết PTNT: Nhận biết màu vàng, màu đỏ ( Nhà trẻ)

4

- Phụ trách điều kiện cơ sở vật chất trang trí phông màn, sắp xếp bàn ghế, nước uống…Điều chỉnh âm thanh, loa máy

- Trần Thị Huê

- Đ/c: Trần Duy Quang

 

 

- Nhân viên

- Nhân viên

 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn năm học 2018-2019 của trường MN Thủy Thanh 2.

 

Nơi nhận:                                                                             

- BGH;

- Các tổ CM, GV;

- Lưu VT.                                                                                                    

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Trần Lệ Mỹ


               

Số lượt xem : 248

Các tin khác