Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 14:34 25/01/2019  

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số ……./KH-MNTT2

Thủy Thanh, ngày 03 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-MNTT2 ngày 26/09/2016 của nhà trường thực hiện  nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;

Trường MN Thủy Thanh 2 xây dựng  kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích Hội thi:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn ngành.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

- Tuyển chọn những giáo viên giỏi để tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

2. Yêu cầu hội thi:

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 02 đến ngày 27 tháng  01  năm 2017

- Ngày 30/ 12 /2016 thi lý thuyết(Buổi chiều)

- Ngày 02- 06 /01/2017 thi thực hành(Tiết tự chọn)

- Ngày 09-13/01/2017 thi thực hành(Tiết bốc thăm)

2. Địa điểm tổ chức: Tại các lớp học ở trường mầm non Thủy Thanh 2.

3. Số lượng giáo viên tham gia hội thi: Dự kiến là 14 giáo viên

4. Cơ cấu giải thưởng hội thi cụ thể như sau:

+  Giải nhất

+  Giải nhì

+  Giải ba

+ Giải khuyến khích

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI

1. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

a) Nội dung thi:

- Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực)

- Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:  thực hành mỗi giáo viên 2 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), 2 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) 1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm. 

b) Hình thức thi:

- Thi kiểm tra năng lực: Có 2 phần

+ Phần 1: Thi trắc nghiệm

+ Phần 2: Tự luận

c) Thành phần ban giám khảo:

Cô Phạm Trần Lệ Mỹ

Cô Phùng Thị Hoài Tâm

Cô Lê Thị Thu Hà

- Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần sau khi có kế hoạch của nhà trường đề ra.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

a) Đối tượng tham gia Hội thi; 

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường

b) Điều kiện tham gia Hội thi:

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường mầm non Thủy Thanh 2 đề nghị bộ phận chuyên môn và giáo viên trong trường nghiêm túc thực hiện.

DANH SÁCH  THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

1.     Phần thi lí thuyết: Chiều thứ 7 ngày 31/12/2016 2.     Phần thi thực hành: Từ ngày 02-13/01/2017

TT

Họ và tên GV

Thời gian

Ghi chú

Tự chọn

Bốc thăm

1

 

Trần Thị Sương

02/01(Thứ 2)

09/01

 

Trần Thị Thu Thủy

Đặng Thị Phượng

Đặng Thị Phượng

2

 

Trần Thị Thanh Nhàng

03/01(Thứ 3)

10/01

 

Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Hiền

3

 

Đặng Thị Thơm

04/01(Thứ  4)

11/01

 

Văn Thị Huyền

Trần Thị Trâm

4

Nguyễn Thị Kim Liên

05/01( Thứ 5)

12/01

 

Trần Thị Diệu Hiền

Nguyễn Thị Bích Ngọc

5

Lê Thi Minh Tú

06/01(Thứ 6)

13/01

 

Trần Thị Quýt

Nơi nhận:                 

- Các thành viên trong

 trường (thực hiện);

- Lưu VT

        Người lập kế hoạch

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phùng Thị Hoài Tâm

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Phạm Trần Lệ Mỹ

 

 

 

Số lượt xem : 317

Các tin khác