Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 14:35 25/01/2019  

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:     /KH-MNTT2                                                                      Thủy Thanh, ngày     tháng     năm 2018

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ TRẺ  5 TUỔI NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 63 /KH-MNTT2 ngày  24 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Thủy Thanh 2;

Căn cứ công văn Kế hoạch số 236a /PGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Hương Thủy về kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 69a /KH-MNTT2 ngày 28 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2018-2019;

Trường MN Thuỷ Thanh 2 xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng trẻ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá được thực chất kết quả học tập, và hoạt động giáo dục của trẻ 5 tuổi các nhóm lớp mẫu giáo năm học 2018-2019. Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên  nhằm phát triển 5 lĩnh vực cho trẻ 5 tuổi. Có kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng những nội dung còn hạn chế thông qua khảo sát trong thời gian tới.

So sánh kết quả đánh giá trẻ và kết quả khảo sát để đánh giá đúng thực chất chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi.

2. Yêu cầu:

- BGH đánh giá kết quả một cách trung thực, công bằng, khách quan chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm lớp 5 tuổi.

- Đánh giá theo phiếu đánh giá trẻ của trẻ 5 tuổi

- Các lớp chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện phương tiện để tiến hành đánh giá như: phiếu đánh giá trẻ theo quy định; danh sách trẻ trong nhóm lớp; đồ dùng phục vụ theo phiếu đánh giá của trẻ 5 tuổi.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Đối tượng:-  Trẻ ở các nhóm lớp 5 tuổi.

2. Hình thức đánh giá:

- Đánh giá theo phiếu đánh giá trẻ của 5 tuổi (Mục tiêu phát triển 5 lĩnh vực) trong các chủ đề trẻ đã được thực hiện ở học kỳ I

3. Thời gian:

NGÀY

TÊN LỚP

GHI CHÚ

18/12/2018

Lớp MG Lớn A1

Lớp MG Lớn A2

19/12/2018

Lớp MG Lớn A3

Lớp MG Lớn A4

III. THÀNH LẬP BAN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban đánh giá gồm:

1. Đ/c Phạm Trần Lệ mỹ- HT- Trưởng ban

2. Đ/c Phùng Thị Hoài Tâm- PHT- Phó ban

3. Đ/c Văn Thị Huyền- PHT- Phó ban

4. Đ/c Nguyễn Bích ngọc- TTCM khối MG lớn- Ban viên.

5. Đ/c Trần Thị Trâm-TPCM Lớn- Ban viên

2. Nhiệm vụ:

- Ban đánh giá thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, tiến hành đánh giá theo kế hoạch. Các nhóm đánh giá lập biên bản của các nhóm lớp sau đó tổng hợp lập biên bản chung toàn trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi năm học 2018 - 2019.

- Thành lập Ban đánh giá phân công trách nhiệm cho các thành viên, kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi tiến hành khảo sát.

2. Các thành viên:

- Các thành viên trong ban đánh giá phát huy tinh thần trách nhiệm là việc theo sự chỉ đạo của trưởng ban.

 - Giáo viên các nhóm lớp làm tốt công tác chuẩn bị, hướng dẫn trẻ thực hiện nhiệm vụ của mình trong qúa trình khảo sát.   

Trên đây là Kế hoạch đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2018 - 2019. Nhà trường đề nghị tất cả các đồng chí trong ban đánh giá, giáo viên các nhóm lớp và trẻ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV nhà trường(để t/h);                                             

- Tổ trưởng CM;                                                                               

- Lưu: VT.                                                                                               

 

 

 

                                                                             Phùng Thị Hoài Tâm

Số lượt xem : 1169

Các tin khác